Washington Shoe Store

135 W. Washington
Marquette, MI 49855
(906) 228-4530